Nayar, Kanad Dev, Shweta Gupta, Sabina Sanan, Preeti Mehra, Jaya Mishra, Gaurav Kant, and Kapil Dev Nayar. 2021. “Covid 19 & Vertical Transmission”. South Florida Journal of Health 2 (2):278-83. https://doi.org/10.46981/sfjhv2n2-012.